Vardar Varme AS utvider konsesjonsområdet

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Vardar Varme AS konsesjon for en utvidelse av sitt fjernvarmeanlegg i Ringerike Kommune.
Tillatelsen innebærer at konsesjonen nå også gjelder hele eiendommen til Treklyngen på det tidligere fabrikkområdet til Norske Skog Follum.

Dette betyr at Vardar Varme har eksklusiv rett til å levere termisk energi på hele eiendommen til Treklyngen. Videre er det gitt tillatelse til å overta den eksisterende varmesentralen på Follum slik at formalitetene rundt dette nå er på plass. I endringen ligger også innmelding av strømproduksjon, men pga effektgrense under 1 MW er dette ikke konsesjonspliktig anlegg og trenger derfor ingen videre saksbehandling før oppstart.

Flere av de planlagte industriene på Follum er helt avhengige av damp og varme i sin produksjonsprosess. Vi i Vardar Varme er derfor glade for at formalitetene rundt overtagelse av varmesentralen og utvidelse av konsesjonsområdet med dette er fullført, og vi er klare for neste fase av industriutvikling på Follum.

Kartet viser hele vårt konsesjonsområde i Ringerike Kommune. Den nye utvidelsen på Follum er den delen som er farget gul.

Nytt_konsesjonsomraade_kart