Vardar inn på eiersiden i Hyperthermics Energy AS

Hyperthermics Energy AS har gjennomført en rettet emisjon mot energikonsernet Vardar.

160215_Hyperthermics_biomass_pretreatment

Illustrasjon av selskapets pilot installasjon ved Lindum AS sitt biogassanlegg i Drammen.

– Vi er godt fornøyd med å få med Vardar på eiersiden i Hyperthermics, sier styreleder i Hyperthermics, Harald Nordal. Vardar har mye å tilføre selskapet ut over kapital, både i form av kompetanse og markedskunnskap innen sine virksomhetsområder.

Vardar satser på miljøet, og skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Dette innebærer også grønn verdiskapning gjennom innovasjon, forskning og utvikling knyttet til fornybar energiproduksjon, sier innovasjonssjef i Vardar. Vi ser et interessant marked for bioenergi både i Norge og internasjonalt, og vi er allerede engasjert i to biogassanlegg i Estland. Her har vi tro på at Hyperthermics teknologi og konsept passer godt inn. Samtidig ser vi et godt marked for produktet generelt, både innen økt effektivitet i eksisterende anlegg og i nyanlegg. Som et selskap hjemmehørende i Buskerud, ser vi selvsagt også positivt på at første installasjon gjøres hos Lindum AS i Drammen.

Vardar AS, www.vardar.no
Vardar er et energikonsern med ambisjoner om å skape verdier gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene. For å støtte opp under en langsiktig utvikling av kjernevirksomheten, er innovasjon en del av selskapets strategi. Aktivitetene innen dette området er rettet mot utvikling av teknologi for utnyttelse av fornybare energikilder.

Konsernet har følgende visjon og forretningside:
– Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap
– Vardar skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi

Hyperthermics Energy AS, www.hyperthermics.com
Hyperthermics Energy har utviklet og patentert hypertermofil omdanning av biomasse til energi. Teknologien har en bred anvendelse innen energiproduksjon fra biomasser som organisk avfall, gjødsel, alger og annet. Et anlegg for forbehandling av biomasse er under bygging ved Lindum AS sitt biogass anlegg i Drammen. Anlegget er designet for 10.000 tonn matavfall og vil bli en referanse for videre kommersialisering innen biogass segmentet samt demonstrasjon av produksjon av biohydrogen.

Kontakt:
Hyperthermics Energy AS, Harald Nordal, +47 90 85 93 97, harald@hyperthermics.no

Vardar AS, Kristin Ankile +47 95 04 88 75,  kristin.ankile@vardar.no

Pressemelding – PDF-fil