Vardar halvårsrapport 2017

En økning i total brutto vindkraftproduksjon på 205 GWh i forhold til første halvår 2016 gir økte inntekter og et resultat etter skatt på 29,4 mnok. Dette er en oppgang på 19,7 mnok i forhold til samme periode i fjor.
Vardar er et energiselskap med fokus på fornybar energi fra vann, vind og bio, og har investeringer i Norge, Sverige og de baltiske landene. Store deler av investeringene og omsetningen av kraft er knytte til euro som valuta. For å sikre balanseverdier og forutsigbare kontantstrøm, har konsernet en vedtatt sikringsstrategi innen valuta og renter. Vardar kan på grunn av regnskapsstandarden IFRS i all hovedsak ikke benytte sikringsbokføring, noe som fører til svingninger i resultatet fra år til år da
verdiendringene på derivatene tas direkte over resultatet.

Resultat pr. 30.06.17 er preget av negativ verdiutvikling på valutaderivater.

Den underliggende driften i konsernet var god i alle forretningsområder, og det er forretningsområdet vindkraft utland som står for den største andelen av EBITDA og driftsresultat. Det vises for øvrig til halvårsregnskapet som ligger vedlagt. Se vedlegg.

Drammen, 31 august 2017.

Administrerende direktør Thorleif Leifsen, tlf. 957 02 070, epost: thorleif.leifsen@vardar.no
CFO Iren Bogen, tlf. 916 62 143, epost: iren.bogen@vardar.no