Vardars vannkraftsatsing

Området vannkraft kjennetegnes av at det er fornybar ren energi og at det ligger betydelige realverdier til grunn for virksomheten. Det å ta vare på disse verdiene og videreutvikle dem i et langsiktig perspektiv er en viktig del av selskapets strategi. Vannkraft i Vardar er samlet i datterselskapet Vardar Vannkraft AS.

Vannkraft

Det heleide datterselskapet Vardar Vannkraft AS eier 2/7 av produksjonen i 2 kraftverk i Hallingdal, Usta og Nes. Anleggene ble bygget i perioden 1962-67, med ferdigstillelse av Usta og Nes i henholdsvis 1965 og 1967. Vardars samlede andel utgjør i overkant av 600 GWh pr. år.

Deleierskapet i disse kraftverkene er forankret i en sameieavtale med de andre deltakerne E-CO Vannkraft AS og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS, som eier henholdsvis 4/7 og 1/7.

Organisasjonskart Vannkraft

VARDAR AS

Vardar Vannkraft AS

100%

Produksjonsverkene

Usta

Usta kraftverk ligger ved Kleivi i Hol kommune. Det utnytter fallene nedenfor Ustevassdraget. Magasinene i vassdraget er Finsvatn, Nygårdvatn, Ørteren, Ustevatn og Rødungen. De to aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 540 m. Totalproduksjon midlere årsproduksjon: 780 GWh.

Nes

Nes er det største kraftverket i Hallingdal. Kraftverket utnytter fallet mellom Strandefjorden og Hallingdalselva ved Nes. Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på over tre mil og et tverrsnitt på vel 8×8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunneler i verden. Også sideelver på begge sider av Hallingdalselva tas inn i tilløpstunnelen. De fire aggregatene i Nes kraftverk er utstyrt med Francis-turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 285 m. Totalproduksjon midlere årsproduksjon: 1330 GWh.

Hva er vannkraft?

Vannkraft er energi som er omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vann til elektrisk energi. Transformeringen skjer når vann faller fra et nivå til et lavere nivå. Vannet kommer via en tilløpstunnel inn på turbinen som igjen driver en generator. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren.