Vardars solkraftsatsing

Solkraft er pekt på som et viktig bidrag i miksen av ren og fornybar energi som verden trenger. Også i Norge vil solkraft i fremtiden utnyttes i langt større grad enn det har blitt gjort frem til nå. Forutsetningene for solkraft i Norge er gode, med lange lyse dager sommerhalvåret og med temperaturer solanlegg trives i. Solkraft kan virke utfyllende i kombinasjon med vindkraft, når det ikke blåser er det gjerne sol. Solkraften kan også gi rom for å holde igjen på vannkraft som kan komme bedre til nytte i energikrevende tider. Det finnes mange løsninger for utbygging av solkraft, men for Varder er det to områder som vurderes som spesielt nyttig i utviklingen av solkraft som forretningsområde. Takareal på større næringsbygg og arealer på bakke som ikke utfordrer viktige natur- eller samfunnsinteresser.

Forretningsutvikling av Vardar solkraft

Vardar har som mål å produsere solkraft ved å bygge og drifte solkraftanlegg som en langsiktig eier. For området takarealer på større næringsbygg, vil det inngås en avtale med byggeier som da realiserer solarealverdien på taket og får tilgang til lokalprodusert solkraft. Avtalen vil tilpasses det enkelte prosjekt fleksibelt, med ulike former for kompensasjon og lokal utnyttelse av solkraften. Prosessen med å etablere takanlegg vil gå relativt raskt, ca 4 til 6 måneder fra avtaleinngåelse.

For området bakkemonterte solcelleanlegg, solpark, utredes mulighetene for slike anlegg i tett dialog med grunneier, energimyndigheter lokalt og sentralt, samt offentlig forvaltningsmyndighet. Solpark er i seg selv arealkrevende og med en sannsynlig levetid på 40 år, kreves det omfattende utredninger for å ivareta natur-, miljø- og samfunnshensyn på en god måte. Erfaring i bransjen tilsier at det må beregnes ca 2 år fra beslutning om oppstart av prosjekt til det er satt i drift. I et samfunnsperspektiv ser Vardar det derfor som viktig å bygge solparker i områder som allerede er tatt i bruk og forstyrrer andre interesser i minst mulig grad. Ikke minst at området som er gunstig for tilkobling til det ordinære kraftnettet. For grunneier vil avtale om kompensasjon tilpasses det enkelte prosjekt på en fleksibel måte.

Vardar har kommet i gang med solkraftprosjekter. I løpet av høsten vil det første solkraftanlegget på næringsbygg være i drift. I Sverige har Vardar igangsatt et solparkprosjekt lokalisert ved Kiaby vindkraftpark som Vardar eier.Prosjektet er under utredning og nærmere presentert i nyhetssak:

Inbjudan til samråd för Kiaby solcellsanläggning – Vardar AS