Skal produsere miljøvennlig biokull på Treklyngen, Follum

(Pressemelding fra Viken Skog)
Treklyngen og Arbaflame har inngått en samarbeidsavtale, og planlegger et produksjonsanlegg for biokull på Viken Skogs anlegg på Follum. Biokull er miljøvennlig energi som erstatter fossilt kull og skal produseres med unik norsk teknologi.

-Biokull er en fremtidsrettet energiform som kan være med på å gi norsk skogindustri et etterlengtet løft, sier daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg.

pressekonf_20treklyngen

Bilde fra pressekonferansen hos Treklyngen på Follum. Fra venstre: Arne Erik Kristiansen, Bjørn Knappskog, Rolf Jarle Aaberg, Ragnhild Borchgrevink og Olav Breivik.

Viken Skogs overtakelse av Follum signaliserte en målsetting om å utvikle ny bærekraftig skogindustri. Dette prosjektet kan realiseres nå, og er et viktig skritt for ytterligere industrietableringer, sier Aaberg.

Biokullet som skal produseres på Follum er laget av 100 prosent trevirke. Det er hardt, vannbestandig og støvfritt, og har tilnærmet samme egenskaper som fossilt kull. Det er selskapet Arbaflame som har patent på produksjonsteknologien.

-Biokullet erstatter vanlig kull uten at kullkraftverkene må gjøre større ombygginger. Det betyr at et forurensende kullkraftverk lettere kan gå over til å produsere miljøvennlig elektrisitet, sier Bjørn Knappskog, styreleder og majoritetseier i Arbaflame.

Arbaflame har produsert i overkant av 100 000 tonn biokull i eget testanlegg ved Kongsvinger. Den første fullskalatesten ble gjennomført ved Vattenfalls kullkraftverk Reuter West i Berlin, og de seneste fire årene er det gjennomført vellykkede fullskalatester på åtte kullkraftverk i Europa og Canada. Arbaflames produkt er sett på som verdensledende og er framstilt ved hjelp av patentert norsk teknologi.

-Nå etablerer vi vårt første fullskalaproduksjonsanlegg på Follum slik at vi har kapasitet til å levere større mengder. Det betyr at vi kan være en fullverdig kommersiell aktør, sier Knappskog.

Pris for biokull er i dag høyere enn pris for fossilt kull, men forskjellen reduseres gjennom økt CO2-kostnad og incentiver som fremmer fornybar energi. Kullkraftindustrien er positiv til biokull og ser det som den mest kostnadseffektive måten å redusere CO2-utslipp.

-EU har satt som mål å redusere klimagassutslipp med 20 prosent innen 2020, og kullkraftverk står for store deler av verdens CO2-utslipp. Det er betydelig interesse for leveranser av vårt biokull fra flere kullkraftverk i Europa, sier Knappskog.

Det planlagte anlegget på Follum vil ha en produksjonskapasitet på opptil 200 000 tonn i året. Investeringsrammen på det planlagte anlegget er på ca. 350 millioner kroner. Partene tar sikte på en investeringsbeslutning i 2014 med påfølgende byggestart. Partene vil presentere prosjektet for offentlige og private investorer i tiden som kommer. I tillegg vil det søkes samarbeid og investeringsstøtte fra det offentlige virkemiddelapparatet.

-Hvis helårsproduksjon av biokull ved Follum erstatter det fossile kullet i et kullkraftverk, reduseres CO2-utslippene med 400 000 tonn, sier Knappskog.

Viken Skog kjøpte Follum papirfabrikk fra Norske Skog ASA i 2012 for å etablere ny skogindustri på tomta.

Hønefoss Fjernvarme vil med stor sansynlighet levere damp til tørkeprosessen og dermed få utnyttet den store kapasiteten på multibrenselskjelen bedre. Dette er derfor en viktig avtale også for Hønefoss Fjernvarme.