Informationsmöte 10 september 2014

Synpunkter, frågor och svar
1. De närvarande anser att information avseende de transporter som är aktuella i projektet måste delges boende på hela sträckan mellan parkerna, Rögle och väg 112. Byggherrarna anser att det är en bra synpunkt och kommer att vidta åtgärder i detta avseende.
2. Boende i Rögle noterar att grusbilarnas hastighet med all sannolikhet överstiger den skyltade hastigheten 50 km/tim. Man vill helst att hastigheten reduceras till 30 km/tim. Projektet har ingen möjlighet att påverka den skyltade hastigheten. Projektets entreprenör, Mobjer entreprenad, kommer dock att tala med berörda förare och uppmana dessa att ta hänsyn till både hastighetsbestämmelserna och till den miljö de trafikerar där det förekommer både barn och hästar m.m. Det är inte helt omöjligt att hastigheten kommer att kunna hållas på en nivå lägre än den skyltade.
Man anser att transporterna borde ha förlagts via Välingevägen med färre boende i närheten av vägen än på sträckan via Rögle. Inget svar kunde lämnas vid mötet då någon representant för transportföretaget från Tyskland och Holland inte deltog i mötet.
3. Efter mötet konstaterades att transporter av turbiner, rotorblad och av torn till turbiner inte klarar av den befintliga väggeometrin i korsningen mellan Välingevägen och Röglevägen och inte heller i korsningen mellan Röglevägen/Stureholmsvägen och grusvägen till Västraby gård. Delar av dessa transporter klarar inte heller passagen under Västkustbanan.
4. Frågan ställdes ifall projektets representanter är beredda att delta i ett informationsmöte för boende avseende aktuella transporter på sträckan mellan Rögle och väg 112.
Projektets representanter svarade att detta är möjligt men inte under de närmaste veckorna.
5. De boende anser att vibrationer som förorsakas av den tunga trafiken kommer att resultera i sprickbildning på deras byggnader. Man undrade vem det är som kommer att ersätta eventuella skador/sprickbildning på dessa byggnader.
Företagets representant svarade att transporterna går på en allmän väg och att tillåtna laster (axeltryck) inte kommer att överskridas.
Fortsatt dialog hölls vid mötet, dock utan några slutsatser, avseende skador, dokumentation av desamma och eventuella ersättningskrav.
6. Frågan ställdes avseende påverkan på djur.
Svar: Erfarenhet från andra vindkraftsprojekt visar att djur inte störs nämnvärt under uppförande eller drift.
7. Frågan ställdes avseende transporter nattetid.
Företagets representant svarade att det inte är omöjligt att vissa transporter av vindkraftverkens delar (hösten 2015) kommer att ske nattetid. Detta för att mildra trafikstörningar. Alla breda eller långa transporter kommer att ha följebilar oavsett ifall transporterna sker dagtid eller nattetid.