Hønefoss Fjernvarme starter strømproduksjon

Fjernvarmeselskapet har inngått en kontrakt med teknologiselskapet Tocircle Power Systems AS, som gjør det mulig å utnytte Mulitibrenselkjelen (MBK) på Follum til å produsere elektrisitet.
– Dette passer godt inn i vår strategi om forretningsutvikling innenfor fornybar energi, sier Kjetil Bockmann daglig leder i Hønefoss Fjernvarme. Med Tocircle-teknologien får vi en fleksibilitet for både å ta inn nye kunder på fjernvarmesiden og vi får bedre utnyttet energien vi allerede har tilgang på.

HF_starter_stroemproduksjon

Viktig kontrakt
Hønefoss Fjernvarme og Tocircle Power Systems AS (TPS) har gjennom det siste året samarbeidet for å kartlegge muligheten for å produsere elektrisitet ved anlegget på Follum. Gjennom et grundig forprosjekt er det avdekket godt grunnlag for en slik investering, og partene har i første omgang signert en avtale på fire anlegg med første leveranse 1.1.2015. Hvert system består av Tocircle sin dampekspander (turbin) med tilhørende generator og styringssystem. – For Tocircle er dette en meget viktig kontrakt, sier Ellef Kure daglig leder i Tocircle Industries AS. Vi vet allerede at vi leverer effektive løsninger, og dette viser at markedet har investeringsvilje for grønn elektrisitet.

Utnytter ressursene
Prosjektet vil installere fire dampekspandere som drives av damp fra MBK og produsere elektrisitet for salg. Energien som ikke konverteres til elektrisitet vil brukes til oppvarming av Hønefoss by. Anlegget vil kunne produsere 1,5 MW elektrisitet med en estimert årsproduksjon på 5 GWh.

Viken Skog sin satsing på Treklyngen ved Follum har således fått sitt første innovasjonsprosjekt, samtidig som området er sikret dampleveranser. Videre vil HFV sin satsing også føre til at fremtidig trebasert industri får utnyttet restprodukter og delstrømmer på industriområdet. Løsningen innebærer introduksjon av ny miljøteknologi til markedet og Enova har gitt prosjektet støttetilsagn på 6,5 MNOK

– Det er en glede å ha bidratt med midler som var nødvendig for at dette prosjektet skulle bli en realitet Dette prosjektet er helt i tråd med vår ambisjon om å støtte ny teknologi som fører til økt utnyttelse av spillvarme til kraftproduksjon. Enova skal bidra til at slik teknologi kan få fotfeste i markedet. Blir dette prosjektet en suksess kan det ha stor overføringsverdi både til andre fjernvarmeprodusenter, og til industribedrifter med spillvarme, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Hønefoss, 8. november 2013