Etablerer felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS.

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS.Selskapet forvaltes av Investinors investeringsteam med ansvar for skogrelatert sektor, Stig Andersen og Daniel Holth Larsen. Shelterwood skal investere i selskaper i en tidlig vekstsfase, som både kan skape avkastning til eierne og bidra til å løfte skogrelatert sektor nasjonalt. Kommitert kapital utgjør 50 millioner kroner etter første emisjon, og Shelterwood planlegger å gjennomføre fem til ti investeringer på mellom 1 til 10 millioner kroner. Kompetansen i aksjonærfelleskapet vil gjøre Shelterwood til en av verdens mest kompetente investorer i sektoren. Ambisjonen er på sikt å utvide Shelterwood, både med hensyn til kommitert kapital og antall aksjonærer. Shelterwood kan gjennomføre kjøp av aksjer og ta opp til 100 prosent av emisjoner i selskap. Selskapet vil primært fokusere på investeringer i selskaper i tidligere faser innenfor alle deler av verdikjeden i skogrelatert sektor, frem til og med industri.

I utgangspunktet skal Shelterwood investere i norske selskaper, men selskapet vil også kunne investere i utenlandske selskap med norsk relevans. Avkastning er hovedkriteriet Shelterwood måles på av selskapets styre og aksjonærer, og kravene er på linje med hva man finner hos aktive investorer generelt, Investinor inkludert.

– I 2013 fikk Investinor 500 millioner kroner øremerket investeringer innen skogrelatert sektor, men det har vært utfordrende å finne medinvestorer, sier Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor. Shelterwood fjerner disse begrensningene ved å at selskapet har mulighet til å både ta opp til 100 prosent av nyemisjoner i selskap, og trekke på kompetansen i aksjonærfellesskapet i rollen som aktiv eier. Vi er sterke i troen på at dette vil medføre at vi vi får satt flere av de øremerkede skogpengene i arbeid, og er svært fornøyd med det aksjonærfellesskapet vi har etablert. Aksjonærene representerer en kraftfull symbiose mellom investorsiden, skogeiere og industrisiden, og slik også samspillet mellom statlig og privat kapital som Investinor er opprettet for å styrke, sier Jensen.

Om Investinor

Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og eies av Den norske stat. Investinor investerer risikokapital i lovende norske bedrifter og har et fleksibelt investeringsmandat på tvers av sektorer og investeringsstørrelser, med hovedfokus på ventureinvesteringer.

Om Norsk Skogkapital

Norsk Skogkapital AS er et investeringsselskap eid av de fem skogeiersamvirkene, AT Skog SA, Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og Allskog SA. Norsk Skogkapital vil gjennomføre mulige investeringer på vegne av de fem eierselskapene. Eierne bak Norsk Skogkapital ser et stort potensial innenfor norsk trebasert industri og vil fremover vurdere investeringer i alle deler av verdikjeden i eksisterende og nye virksomheter. Fortrinnsvis vil Norsk Skogkapital AS investere der man i tillegg til kapital, kan tilføre verdier, kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap.