PROJEKTETS FÖRSTA FUNDAMENT

kommer att gjutas tisdagen den 18 november. Alla armeringsjärn är nu på plats. Pålningsarbetet för ett av fundamenten avslutas. Betongpålar kapas i nivå med betongfundamentets underkant.

Gjutning av det första fundamentet – nytt datum

Det bör observeras att det tidigare satta datumet för gjutning av det första fundamentet har tyvärr fått justeras. Det första betongfundamentet kommer att gjutas tisdagen den 18 november istället för onsdagen den 12 november. Det är nu fastställt att det första betongfundamentet kommer att gjutas onsdagen den 12 november. Detta innebär en märkbar ökning av […]

Bullrande arbeten

Arbeten med pålning för fundament kommer att accelerera efter det att en extra pålkran kommer till Rögle parken i början av nästa vecka. Detta innebär att pålningsarbetena därefter utförs med två pålkranar och den totala återstående tiden för detta arbete halveras.

Breda transporter genom Rögle

Fortsatta leveranser av ingjutningsgods till vindkraftverkens fundament kommer till Sverige preliminärt under januari 2015. Sammanlagt rör det sig om upp till fem-sex breda transporter som passerar Tånga och Rögle med eskortbilar troligen under kvälls- eller nattetid.

Fundament

Den första leveransen av ingjutningsgods till vindkraftverkens fundament har nått arbetsplatsen under torsdagen den 30 oktober.

Projektinformation 29 oktober 2014

Projektets anläggningsarbeten följer gällande tidplaner. Vägbyggnationen i Västraby parken är nu avslutad, byggnationen av vägar och uppställningsplatser pågår i Rögle parken sedan den 20 oktober. Med den nuvarande framdriften finns det möjlighet att byggnationen av vägar etc. i Rögle parken färdigställs redan i månadsskiftet november-december. Detta innebär i sin tur att de grustransporter som kommer […]

Informationsutskick

Under fredagen den 24 oktober delges närliggande hushåll information om pågående och kommande aktiviteter i projektet. Läs mer

Arbete med väguppbyggnad

Arbete med väguppbyggnad återupptas på måndag 2014-10-20. Denna gången utförs arbetet på Rögles etapp. Pålningsarbetet kommer att fortsätta framöver på Västrabys etapp.

Byggebuller från pålningsarbeter

Pålningsarbetena i Västraby parken beräknas pågå fram till slutet av november. Efter ett kort avbrott flyttas denna verksamhet till Rögle parken. I Rögle parken kommer dessa arbeten att pågå (preliminärt) ca 3 månader. Ovan nämnda arbeten medför bullerstörningar vilket vi beklagar.

Vägbyggnationen har startad på Västraby Gård